Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Interview InContact, jongerenblad SGP

Kwartaalnummer april 2010


U bent bekend van twee spraakmakende zaken. De zaak van het 'handen schudden' en de zaak over het 'opstaan voor de rechter'. Kunt u kort iets vertellen over beide zaken en hoe het er nu mee staat.

Wat betreft de zaak van het handen schudden, die ligt nog bij het Hof en daar moet nog uitspraak over worden gedaan. Mijn standpunt was destijds dat ik vrouwen geen hand gaf, omdat mijn religie mij zulks voorschrijft. Omdat het discriminatieverwijt kan worden geslingerd in het gezicht van hen die mannen wél en vrouwen géén hand geven, heb ik besloten zowel mannen als vrouwen uniform te begroeten en aan beide geslachten geen hand te geven. Ik heb dit gedestilleerd uit een uitspraak van de CGB van 27 maart 2006 (oordeel 2006-51). In deze uitspraak is bepaald dat volstaan kan worden als iedereen wordt begroet op een respectvolle wijze. Ik heb een begroetingsritueel voor de 21 ste eeuw gelanceerd die wegduikt van het verwijt van ongelijke behandeling. Ik heb deze begroetingsritueel vervolgens manifest uitgedragen en geïncorporeerd in mijn gedrag en handelswijze.

De zaak over het opstaan voor de rechter is inmiddels gefinaliseerd en de laatste hamerslag is gevallen bij het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter van onze beroepsgroep in dit land. Er waren drie klachten tegen mijn nederige persoon geformuleerd, een soort tuchtrechtelijke drietrapsraket. De eerste klacht was dat ik niet opstond voor de rechter, de tweede dat ik een hoofddeksel droeg dat niet conform was aan de baret zoals beschreven in het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie en de laatste klacht was dat ik een uitspraak van de rechter had getypeerd als een boerenvonnis. In alle drie de zaken heb ik dus uiteindelijk, na een felle uitbrander bij de Raad van Discipline, bij het hoogste tuchtrechtelijke echelon gelijk gekregen. Het argument van het Hof was dat het onmiskenbaar is dat in de hedendaagse Nederlandse maatschappij de opvattingen over gebruiken en gewoontes zich wijzigen mede onder invloed van andere culturen en godsdienstbelevingen van mensen die zich in Nederland hebben gevestigd. Die culturele en godsdienstige opvattingen en uitingen dienen te worden gerespecteerd en getolereerd, ook in de rechtszaal. De mores in de rechtszaal moet gelijke tred houden met de veranderende samenleving en zich daaraan aanpassen.


Zijn de Moslims in Nederland blij met uw opstelling? Zien zij u als hun vertegenwoordiger?

De Islamitische gemeenschap is geen monoliet maar een mozaïek. In de Islamitische gemeenschap ontwaar je verschillende stromingen, scholen, denkrichtingen en opvattingen. Ik ben niet gekozen als ' representative', als vertegenwoordiger van de Islamitische gemeenschap. Ik praat op persoonlijke titel en handel vanuit mijn eigen overtuigingen. Wat ik wel merk is dat sinds mijn optreden veel jongeren zich een actievere burgerrechtenbewustzijn hebben aangekweekt. Moslims in Nederland zijn en masse aan het denken geslagen over onderwerpen als hetgeen handen schudden en de overtrokken reactie hierop: het handenschudfundamentalisme. Ik heb een krachtig impuls geëmitteerd die heeft geleid tot gedachteordening bij Moslims. Er is een positief sociologisch proces gekatalyseerd en een emancipatorische ontwakening heeft zich in onze groep plaatsgevonden. Als ik hier in de stad loop waar veel neo-Nederlanders leven, wonen en werken, herkennen veel mensen mij. Vandaag liep ik nog over de straat en een kleuter riep mij na: 'Advocaat, advocaat!'. Op de middelbare scholen zitten veel Nederlanders van Marokkaanse afkomst die zich kunnen identificeren met mijn strijd. Ze zien dat je jezelf een bepaalde attitude moet aanmeten. Geen submissieve, gedweeë en dociele houding, maar een houding waarin je op een anticiperende wijze kunt omgaan met burgerrechten.


Dhr. Pechtold van D66 noemt u 'mallotige provocateur', wat vind u daar van?

Een gekuist Clint Eastwoodiaans adagium poneert dat een opinie is als een mondholte: iedereen heeft er één. Ik gun Pechtold zijn opinie. Maar, naar mijn mening vertegenwoordigt hij echter de partij D666, met één 6 meer, de partij Demonen666. Pechtold beschreef politiek Den Haag ooit als een slangenkuil. Ik sondeer nu bij Pechthold dat zijn cranium (schedel) is verworden tot een terrarium waar de reptielen van de geest zorgvuldig zijn aangekweekt. Hij is een politieke slangenmens, een slissende giftige gladde adder.


Denkt u dat de PVV niet profiteert van zulke uitgesproken Moslims zoals u?

Ik laat me niet chanteren door de PVV en zijn electorale aanhang bestaande uit über-Tokkies, reserve-Belgen en kroeglopers. De PVV heeft bepaalde rechts-extremistische standpunten, maar persoonlijk denk ikzelf dat de PVV geen oplossingen aandraagt of met façadeoplossingen komt. Als hetgeen de PVV werkelijk wil invoeren hier sociale werkelijkheid wordt, zoals het verbieden van de Heilige Schriftuur (Koran), zoals alle Moslims het land uit te bonjouren en zoals alle Moskeeën te lamineren en met de grond gelijk te maken, dan kan dit alleen geschieden als Nederland en masse uit alle internationale verdragen stapt. Het enige dat we dan kunnen doen, is een landencoalitie aangaan met schurkenstaten als Cuba, Iran en Noord-Korea. We behoren dan officieel toe tot de axis of evil en moeten eenvoudig vaarwel zeggen aan de beschaafde wereld. Zeg dan maar dag met het handje naar de beschaving.


Respecteert u de Nederlandse cultuur?

Cultuur is flux (aan voortdurende verandering onderhevig). Cultuur verandert en ik denk dat de Islamitische cultuur is verworden tot een onderdeel en component van de Nederlandse cultuur . Bovendien, aan het begin van de vorige eeuw was Nederland het grootste Moslimland ter wereld. Snapt u wat ik bedoel? Alle Indonesische Moslims waren toen nog onderdeel van het Koninkrijk Nederland. Wat dat betreft hebben we een gedeelde vaderlandse geschiedenis met de Islam. Je had ook toen al academici, bijvoorbeeld de wereldberoemde arabist in Leiden, Christiaan Snouck Hurgronje, die zich bezig hielden met Islam. In zijn boek Nederland en de Islam uit 1915 behandelde hij 'het Islamprobleem voor Nederland'. De Nederlandse cultuur is dus nooit losgeweekt van de Moslims. Als je straatbeeld signaleert, zie je ijle minaretten, zie je koepels die spelen met het zonlicht, daaraan zie je dat Nederlandse cultuur is beïnvloed door de Islamitische cultuur. Bovendien vraag ik me af, wat is de Nederlandse cultuur? Het homohuwelijk? Is dat de Nederlandse cultuur.


Nee, dat je elkaar een hand geeft, dat is Nederlandse cultuur.

Nee, een hand geven is niet per se de Nederlandse cultuur. Veel joden (Sefardische) in Amsterdam geven elkaar al eeuwen geen hand, terwijl de meesten toch vinden dat zij tot de Nederlandse cultuur behoren.


Maar dat is veel kleinschaliger.

Dus één jood met een keppeltje is goed, maar duizend joden met een keppeltje is vloeken in de kerk? Met zulke uitspraken moet je uitkijken. Dat is het kleine duwtje dat nodig is om goeddenkende mensen aan te zetten tot razzia's en pogroms. De Nederlandse cultuur moet eerst worden gedefinieerd, voordat je kan zeggen dat mensen er vanaf wijken. Laten we het casuïstisch bekijken. De mores van bijvoorbeeld het verplicht opstaan voor de rechter. Iedereen noemde dit een onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Het hoogste tuchtrechtcollege in Nederland heeft echter bepaald dat het juist onze Nederlandse rechtscultuur is om respect te tonen voor iemand die om godsdienstige redenen blijft zitten. Mijn zittenblijven valt dus binnen de stalen kaders van de vrijheid van godsdienst en dient gerespecteerd te worden. Terwijl het hoofdargument van mijn beklagers juist was dat ik geen respect zou hebben voor de Nederlandse cultuur.


Wat vindt u van de manier waarop u wordt benaderd door de media?

We hebben hier in Nederland te maken met hele volkstammen eliteracisten, elitexenofoben en salonracisten. Teun van Dijk, die het maatschappelijk debat en discours heeft geanatomiseerd middels zijn discoursstudies, sprak al over het eliteracisme. Dat concept heb ik gebruikt in Pauw en Witteman. Ik heb geen last van het plebsracisme, van het lompenproletariaatracisme en van het rioolracisme van Jan met de pet, maar ik heb wel last van het eliteracisme van Jan met de poet: de journalisten, politici, wetenschappers, mediacraten, etc. die op een subliminale manier bepaalde gecodeerde boodschappen richting grote, grijze, grauwe massa uitzenden. Deze subliminal stimuli nestelen zich diep in het onderbewustzijn van de grote, grijze, grauwe massa en deze zaden van geestelijk onkruid ontspruiten zich dan in hun dagelijkse handelen en discours. Je ziet veel Islamofobie in onze maatschappij, maar bij de eliteracisten wordt deze Islamofobie zorgvuldig weggemoffeld en weggepoetst. De talkshow Pauw en Witteman is hier een loepzuiver voorbeeld van. Toen Pauw het interview overnam, verwerd het interview tot een hard politieverhoor, waar niet werd geschuwd technieken uit de Zaanse verhoormethode te gebruiken. Witteman stelde zich op als de grijze eminentie, de éminence gris de good cop. Pauw als de bad cop, als het provocerende domme blondje. De taakverdeling Mutt & Jeff wordt voor het interview, cq verhoor afgesproken. Ik waarschuw mijn cliënten daar altijd voor. Op zo'n moment moet je alle medewerking opzeggen, aldus waarschuw ik mijn cliënten. Veel mensen hebben dat ook mogen zien. Maar de mediacraten hebben doodgezwegen dat meneer Pauw en plein public heeft toegegeven niet te geloven in de multiculturele samenleving.


Hoe kijkt u aan tegen de SGP?

Ik houd van principiële getuigenispartijen. Maar wat ik wel zie, is dat veel SGP'ers flirten met de PVV. Zij vinden dat de SGP geen hard anti-Islamstandpunt uitdraagt. De SGP is niet losgeweekt van Islamofobie, integendeel. Kijk maar naar het spasmodische standpunt dat wordt ingenomen over de minaretten. Ze willen niet dat de Islam zich al te duidelijk in publieke domein manifesteert. Dat deden christenen ook voor Auschwitz met een andere bevolkingsgroep en dan heb je niet geleerd van je moorddadige en bloedige geschiedenis. Kent u het standaardwerk van Hans Janssen over de Christelijke theologie na Auschwitz dat de christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat analyseert? De theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme en de Jodenhaat vinden hun oorsprong in de patristiek, de latere kerkvaders en de scholastiek. Dit werd met de Reformatie niet beter, Maarten Luther zei: “Wie een jood heeft gezien, heeft de duivel gezien." Na Auschwitz hebben de christenen zich proberen te distantiëren van hun antisemitische verleden, maar dat christelijke antisemitisme is thans gemuteerd in een nieuw antisemitisme, namelijk in een antisemitisme tegen de Kedarieten, zoals ze in de Bijbel genoemd worden.

De SGP moet meer doen aan bewustzijnsvorming over de veranderende samenleving. Ik heb het gevoel dat ze in een verkokerde silo leven, bepaalde opvattingen hebben die niet stroken met de demografische verandering van Nederland. Enerzijds is er sprake van vergrijzing en verzilvering van de samenleving en anderzijds is er sprake van verbruining en verbronzing van de samenleving, waar ik ook zelf een onderdeel van ben. Op de een of andere manier dringt dat niet door bij de gemiddelde SGP'er en zie je dat ze toch nog in hun schulp kruipen als ze bepaalde uitingen zien van een multicultureel en multireligieus Nederland.


U probeert dus zelf ook tolerant te staan naar christenen?

Ja, ik probeer tolerant te staan tegenover christenen. Ik ben van mening dat er sprake moet zijn van soevereiniteit in eigen kring. Dit geldt bijvoorbeeld ook in de SGP-zaak. Vrouwen kunnen ervoor kiezen uit te wijken naar andere politieke partijen. We moeten niet gaan sleutelen aan gewetensvrijheid en een constitutionele fopspeen willen maken van de godsdienstvrijheid.


Ziet u overeenkomsten tussen de Islam en het christendom?

Het zijn twee verschillende entiteiten en verschillende godsdiensten. In onze theologie en geloofsleer zijn we natuurlijk verschillend en daarin kunnen we nooit tot elkaar komen.


Wat is het doel en het functioneren en van de Islam?

Het doel van de schepping van de mens is dat we God aanbidden. Aanbidding is geen doel op zich maar moet leiden tot gnosis en Godbewustzijn en tot het instilleren van de wetten van God in je leven, in je geweten, in je geest, in je ziel en in je daden.


Kan de mens dat?

Wij geloven in het Profetisch model. Dat betekent dat God Profeten heeft gezonden als voorbeeld en moreel exempel voor de mensheid. Uiteindelijk zijn het niet onze daden maar Gods genade die ons tot verlossing leidt.


Voor wie is die genade?

Voor zij die God aanbidden.


Probeert u nu de overeenkomsten aan te wijzen?

Nee.


Voor de christenen is het geloof in Christus onmisbaar. Dat neemt u niet van mij over.

In de Islam wordt Christus ook gezien als te zijn onmisbaar omdat iemand die niet in Hem gelooft als Profeet, die geen respect en zuivere liefde voor Hem bezit, geen moslim kan zijn. In de hele Gouden Keten van het Profeetschap is de ontkenning van het feit dat Jezus een Sublieme, Pure en Reine Profeet is, een Verkozene van Allah, de ontkenning van je Moslimschap. In dat opzicht is Hij onmisbaar.


Hoe ziet u de verhouding tussen kerk en staat? Hoe moet dat functioneren?

De kerk heeft de staat niets te bieden en de staat heeft de kerk niets te bieden. Nee, ik maak een grapje, ik zou het liever hebben over de verhouding staat en godsdienst, omdat voor mij zou moeten gelden de scheiding tussen Moskee en staat. Scheiding is er in Nederland tussen kerk en staat, maar niet tussen recht en politiek. Hier in Nederland zie je dat christelijke partijen zich politiek hebben georganiseerd, en dat heb je niet in veel andere landen, waar ze een veel stringentere scheiding hebben tussen kerk en staat. Getuigenispartijen zijn onderdeel van onze politieke cluster en onze politieke realiteit. Een land als Frankrijk heeft bijvoorbeeld een stringentere scheiding. Daar zou je geen Nederlandse taferelen en toestanden ontwaren.


Wat te denken van de verkiezingsuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en de op handen zijnde landelijke verkiezingen?

Ik denk sowieso dat politici een beleid van bedrog voeren, je hebt nu de verkiezingsoverwinning van Almere waar veel over wordt gemurmuriseerd. In Rotterdam hebben we dat al gehad met in maart 2002 met Leefbaar Rotterdam en lijsttrekker Pim Fortuyn die toentertijd een eclatante verkiezingsoverwinning behaalde. Nettoresultaat is uiteindelijk dat ze geen voet aan de grond hebben gekregen. Ze hadden veelal dezelfde standpunten als de PVV. Leefbaar Rotterdam bereide in 2004 een voorstel aan de gemeenteraad voor om religieuze uitingen in overheidsgebouwen te verbieden en wilde een hoofddoekjesverbod voor ambtenaren. Er werd veel hitte gegenereerd maar weinig licht, het rendement was er niet naar. Dat zul je ook krijgen in Almere en Den Haag. Maar ook op landelijk niveau, als de PVV een groot zetelaantal zal binnenharken dan zullen ze door de mand vallen als politieke handelaren in snake oil.


Stemt u zelf?

Nee, ik wil onafhankelijk blijven.


Een gemiste kans!

Nee, want ik zeg, politici zijn principieel principeloos. Ik ben juist iemand die heel erg principieel is, ik geloof in wat Jeltsin ooit benoemde: “De laatste loopgraaf." De laatste loopgraaf is een plaats waar je geen duimbreed van kan wijken, Stalingrad en Moskou, waar je liever ten onder gaat dan dat je je positie verlaat. Mijn devies is: Cedo nulli, oftewel, ik wijk voor niemand. Achter zo'n partijbobo aanhuppelen dat is niets voor mij.


Kijkt u veel tv?

Nee, ik heb geen tv, ik geloof dat de tv een soort van opengebarsten riool is waarlangs laagkwalitatieve informatie je huiskamer binnenstroomt. De tv is een goedgeoliede propagandamachine die de mensen van het werkelijke, het wezenlijke, weghouden. De tv is teveel gericht op amusement op infotainment, op instant gratification, op onmiddellijke genoegdoening. Ik leid een rijk leven zonder die glazen opvoeder.


Wat zijn de consequenties nu de Hoge Raad heeft beslist dat het 'vrouwenstandpunt' onwettig is?

“De rechter had zich heel terughoudend moeten opstellen en marginaal moeten toetsen, met dit oordeel zijn ze getreden in de kern van de theologische postulaten en de theologische opvattingen van de SGP. Je ziet nu een terugplooiing van de vrijheid van godsdienst. Godsdienst moet terug in het hok. Er wordt geprobeerd om de geest van de godsdienstvrijheid weer terug in de fles te krijgen. Dat kan er voor zorgen dat een seculiere elite gaat bepalen wat religie is en wat religie niet is."


De procureur-generaal, de adviseur van de Hoge Raad , dacht daar in zijn advies heel anders over, die vond namelijk dat het standpunt behoorde tot de buitenste schil van de godsdienst.

Inderdaad, ik denk ook dat de zaak was aangehouden omdat de discussie op een heel principieel niveau heeft plaatsgevonden. Mr J.P. Heering, de cassatieadvocaat van de SGP had voorzichtig vertrouwen in een goede afloop, hij was voorzichtig optimistisch. Wat dat betreft was de SGP-zaak een juridische cliffhanger en een juridische thriller.


Heeft u een foto die we van u kunnen publiceren.

Ik geloof in het beeldverbod, ik ben een iconoclastisch monotheïst. In principe ben ik tegen camera's en ben ik bijzonder cameraschuw. Toen ik in 2006 de zaak deed bij de CGB kwam ik voor het eerst echt in contact met de media. Wat er toen gebeurde was het volgende. Ik weigerde in eerste instantie om in contact te treden met de media en me te laten interviewen door de media. De tegenpartij deed dat echter wel. Die begon met een eenzijdige mediaoorlog en manoeuvreerde mij aan de ontvangende zijde van het continuüm. Mijn kant van de zaak raakte ondergesneeuwd en mijn standpunten kwamen terecht in zwaar weer. Mijn eerste interview in die zaak was met het RD. Heeft u het woord 'iconoclastisch' opgeschreven. De gereformeerde traditie is ook gebaseerd op de iconoclastie, de verwerping van beelden en de beeldcultuur. Denk maar aan de beeldenbestormers en de grote beeldenschoonmaak die destijds in honderden katholieke kerken, kapellen, kloosters en abdijen plaatsvond.