Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Begrippenlijst

In het Letselschadetraject zult u allerlei begrippen en namen tegen komen die nieuw voor u zijn. Enait Law heeft de belangrijkste voor u verzameld en uitgelegd.

Aansprakelijke partij - Degene die het letsel heeft veroorzaakt of in ieder geval, juridisch gezien, aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven - Deze verzekering dekt allereerst de schade die een ondernemer of één van zijn werknemers veroorzaakt in het kader van zijn beroepsuitoefening. Er moet wel sprake zijn van nalatig of ondeskundig handelen. Ook biedt deze verzekering dekking voor schade die werknemers lijden tijdens de uitoefening van het beroep door onveilige werkomstandigheden waarvoor de werkgever aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren - Deze verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan schade die door uw huisdier is ontstaan of schade die u per ongeluk aan spullen van anderen heeft veroorzaakt. U kunt ook denken aan schade die uw kinderen veroorzaken aan andermans eigendommen. Deze verzekering wordt ook wel WA-verzekering genoemd.

Affectieschade - Het verdriet dat veroorzaakt wordt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is. Deze schade komt in het huidige Nederlandse recht niet voor vergoeding in aanmerking.

Afwikkeling onder voorbehoud - Eindafwikkeling van de schade waarbij een voorbehoud wordt gemaakt. Dit voorbehoud betekent dat u onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een aanvullende schadevergoeding.

Afwikkeling ter finale kwijting - Definitieve afwikkeling van een letselschadezaak. Hierna kunt u niet meer terugkomen op deze zaak.

Arbeidsdeskundige - Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld wanneer het langere tijd gaat duren voor een slachtoffer zijn werk (volledig) kan hervatten. De arbeidsdeskundige onderzoekt hoe u met uw beperkingen uw werk kunt blijven doen of helpt u bij het vinden van een passende andere baan. Hij weet welke lichamelijke belasting een bepaald beroep met zich meebrengt. Een arbeidsdeskundige kan ook helpen bij het vinden van opleidingen en omscholing.

Arbeidsongeschikt - Iemand is arbeidsongeschikt als hij door letsel niet meer of niet meer volledig kan werken. Dit kan ook kortdurend zijn.

Arbeidsvermogen - Vermogen om een inkomen te verdienen door te werken. Zie ook Verlies van Arbeidsvermogen.

Behandelplan letselschade - Plan van aanpak voor de behandeling van een letselschadezaak. In het behandelplan komen gegevens van het slachtoffer te staan, er worden werkafspraken gemaakt over het verloop van de schadebehandeling en er wordt een schadestaat in bijgehouden.

Belangenbehartiger - Iemand die uw belangen vertegenwoordigt tijdens het behandelen van de schade. Er zijn verschillende soorten belangenbehartigers: letselschadebureaus, letselschadeadvocaten, rechtsbijstandverzekeraars, slachtofferorganisaties e.a.

Belastinggarantie - Verklaring van de aansprakelijke verzekeraar, waarin deze garandeert dat over de schadevergoeding geen inkomstenbelasting en/of sociale premies (Box 1) hoeven te worden betaald. Als hierover met de Belastingdienst discussie ontstaat, zal de verzekeraar deze discussie voeren en zo nodig een procedure starten. Eventuele kosten zijn voor de verzekeraar. Als de Belastingdienst toch een aanslag inkomstenbelasting oplegt over de schadevergoeding, dan betaalt de verzekeraar deze.

BEM-clausule - Wanneer een schadevergoeding aan een minderjarige wordt betaald, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) van de minderjarige toestemming aan de Kantonrechter vragen om een schaderegeling voor het kind aan te gaan. De BEM-clausule houdt in dat zolang het kind minderjarig is de hoofdsom geblokkeerd wordt en alleen de rente opgenomen kan worden. Tot die tijd kan alleen met toestemming van de Kantonrechter geld worden opgenomen van de hoofdsom. De clausule vervalt zodra het kind meerderjarig wordt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - Deze dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Denk bijvoorbeeld aan een fout van een arts of notaris.

Beroepsziekte - Ziekte die is ontstaan door het werk of de werkomstandigheden.

Bewijslast - De verplichting om bewijs te leveren van de schade.

Blijvende invaliditeit - Deze term komt u tegen in het medisch expertiserapport of komt u tegen in een advies van een medisch adviseur. Deze term verwijst naar het percentage van uw lichaam dat als gevolg van een ongeval of een medische fout onherstelbaar beschadigd is geraakt. Er zal geen verbetering meer te verwachten zijn. Het percentage blijvende invaliditeit wordt vastgesteld aan de hand van vaste medische tabellen. Blijvende invaliditeit is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid. U bent arbeidsongeschikt wanneer u door een ziekte of een gebrek (lichamelijk of psychisch) uw werk niet meer of niet meer volledig kunt verrichten en daardoor minder kunt verdienen. Hierbij gelden andere regels dan bij het vaststellen van het percentage blijvende invaliditeit.

Blokkeringsrecht - Dit geeft u het recht als eerste te horen wat de uitslag en de conclusies van een medische expertise zijn. Dan kunt u beslissen of anderen deze informatie ook mogen krijgen. Het 'achterhouden' van onderzoeksgegevens kan overigens wel gevolgen hebben voor uw zaak.

Buiten gerechtelijke kosten - Dit zijn allereerst de kosten die worden gemaakt om de aansprakelijkheid en de schade vast te stellen en daarnaast de kosten van de belangbehartiging. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als de aansprakelijkheid wordt erkend. Als u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld, komen de kosten hiervan dus voor rekening van de tegenpartij.

Casco-verzekering - Deze dekt schade aan het eigen voertuig, zoals auto, motor, bromfiets en fiets. Dit geldt ook als de schade door eigen schuld is ontstaan.

Causaliteit - Verband tussen oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld tussen het ongeval (oorzaak) en het letsel (gevolg). Ook wel: causaal verband of oorzakelijk verband.

Claim - Zie Schadeclaim.

Correctierecht - Uw recht om gegevens in uw medisch dossier te laten corrigeren. Dat kan wanneer de gegevens niet kloppen, niet volledig zijn of als de gegevens niet van belang zijn voor het doel van het medisch dossier. Het correctierecht geldt alleen voor 'feiten', zoals naam, geboorteplaats, geboortedatum. Het correctierecht is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Driegesprek - Gesprek tussen het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar om partijen kennis met elkaar te laten maken en om de schadebehandeling af te stemmen. Vooraf kunt u met uw belangenbehartiger bespreken wat het doel is en wat er besproken wordt. U kunt zelf ook onderwerpen voorstellen.

Economische kwetsbaarheid - De situatie dat u door het letsel meer kans heeft op een vermindering van uw inkomen dan een vergelijkbaar gezond persoon.

Functieverlies - Blijvend niet meer (goed) functioneren van een lichaamsdeel als gevolg van een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval. Het berekenen van het functieverlies vormt een onderdeel van het vaststellen van de blijvende invaliditeit. Dit wordt gedaan aan de hand van vaste medische tabellen.

Gederfde inkomsten - Dit is het inkomen dat u als gevolg van het ongeval misloopt. Zie ook Verlies van Arbeidsvermogen.

Gedragscode Behandeling Letselschade - Om te zorgen dat de behandeling van uw schade soepel en zonder problemen verloopt, is de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. De Gedragscode Behandeling Letselschade laat zien hoe u, uw belangenbehartiger en de verzekeraar goed met elkaar om kunnen gaan tijdens het regelen van uw schade. De gedragscode reikt voor de schaderegeling een aantal 'spelregels' aan. Spelregels bijvoorbeeld over de manier waarop de onderlinge communicatie verloopt en hoelang de schadebehandeling maximaal zou mogen duren. Dat kan verhelderend werken.

Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. In deze code staan aanbevelingen over de manier waarop zorgverleners behoren om te gaan met incidenten in de gezondheidszorg. Veel nadruk ligt hierbij op de communicatie tussen de patiënt en een zorgverlener.

Huishoudelijke hulp - Door een ongeval kan het noodzakelijk zijn dat tijdelijk of voor langere tijd iemand moet komen helpen in de huishouding. Het gaat om hulp bij de normale taken in de huishouding, zoals wassen, strijken, schoonmaken, koken, bedden opmaken, boodschappen doen e.d. De Letselschade Raad heeft een aanbeveling opgesteld voor de vergoeding van kosten voor huishoudelijke hulp bij letsel.

Immateriële schade - Schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Indemniteitsprincipe - Dit betekent dat alleen de werkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt. Men mag niet slechter worden van een schade, maar ook niet beter.

Letselschadebureau - Bureau dat gespecialiseerd is in het behandelen van letselschadezaken voor slachtoffers.

Materiële schade - Schade die direct in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld een kapotte fiets, kosten van huishoudelijke hulp of minder inkomen.

Mediation - Een manier om geschillen op te lossen waarbij partijen proberen het eens te worden met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar.

Medische eindsituatie - De situatie dat u genezen bent of dat er geen verder herstel meer te verwachten is.

Medische expertise - Medisch onderzoek door een onafhankelijk arts om de blijvende gevolgen van het letsel vast te stellen.

Medische fout - Ook wel een medische misser genoemd. Er is sprake van een medische fout als een arts niet gehandeld heeft zoals in redelijkheid van hem of haar verwacht had mogen worden. Centraal staat de vraag of een andere arts van hetzelfde medisch specialisme onder dezelfde omstandigheden ook voor deze behandeling zou hebben gekozen? ' Fout gegaan' betekent niet automatisch 'fout gedaan'. Het is hierbij erg belangrijk goed uit te zoeken, wat er nou precies is gebeurd.

No cure, no pay - Dit duidt op een afspraak over de kosten, die u voor de belangenbehartiging moet betalen. Wordt er gewerkt op basis van no cure no pay, dan betekent dat u, wanneer er geen oplossing komt voor het geschil, ook niet hoeft te betalen. De keerzijde van no cure no pay is meestal, dat u, wanneer er een schadevergoeding voor u wordt verhaald, een percentage van de schade moet afdragen aan de belangenbehartiger. Enait Law werkt niet op basis no cure no pay omdat wij dit onredelijk vinden. Wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke WA-verzekeraar.

Objectiveerbaar letsel - Letsel dat medisch kan worden vastgesteld of verklaard zoals een beenbreuk die zichtbaar is op een röntgenfoto.

Ongevallen Inzittenden Verzekering - Verzekering die een percentage van een vast bedrag uitkeert als er sprake is van een ongeval waarbij een inzittende (bestuurder of passagier) komt te overlijden of blijvend letsel heeft. Het betreft dus niet een verzekering die de volledige schade vergoedt.

Ongevallenverzekering - Dit is een verzekering die bij een ongeval een bepaald percentage van de verzekerde som uitkeert als u door een ongeval blijvend lichamelijk letsel heeft of overlijdt.

Overmacht - Een onvoorziene situatie, waarvoor iemand niet aansprakelijk kan worden gesteld. Soms worden in de wet heel hoge eisen aan een beroep op overmacht gesteld. Dat is bij voorbeeld het geval bij een aanrijding tussen een auto (maar ook een motor en een bromfiets) en een voetganger of fietser. Als bestuurder van een auto kun je dan alleen in heel bijzondere omstandigheden een beroep op overmacht doen.

Re-integratie - Terugkeer in eigen of ander (passend) werk, op zo'n manier dat u ondanks eventuele beperkingen weer kunt werken en uw eigen inkomen kunt verdienen.

Rechtsbijstand - Rechtsbijstand is hulp bij juridische kwesties, zoals bij het verhalen van letselschade.

Rechtsbijstandverzekering - Deze verzekering biedt u hulp bij het oplossen van juridische problemen. Een rechtsbijstandsverzekering keert geen vergoedingen uit maar juridisch deskundigen geven u advies en helpen u bij het oplossen van juridische geschillen.

Registerexpert - Een expert die is ingeschreven in het register van het Nederlandse Instituut van Register Experts

Risicoaansprakelijkheid - Hiervan is sprake wanneer iemand aansprakelijk kan worden/wordt gesteld zonder dat hem schuld kan worden verweten. Denk aan ouders van kinderen jonger dan 14 jaar of aan de bezitters van een dier dat schade heeft veroorzaakt.

Schade Aangifte Formulier - Schade Aangifte formulier of Aanrijdingsformulier. Hierop geven de betrokken partijen de situatie van een ongeval weer. Het formulier is de basis voor de beoordeling van de toedracht van een ongeval, welke partij aansprakelijk is en hoeveel schuld de partijen aan het ongeval hebben.

Schade Verzekering Inzittenden - Deze verzekering biedt dekking voor letselschade van de bestuurder van een voertuig en voor inzittenden, ook als de bestuurder het ongeval zelf heeft veroorzaakt. U kunt dan zowel alle kosten als het smartengeld vorderen. De kosten voor rechtsbijstand worden doorgaans door de SVI verzekeraar betaald.

Schadebehandeling - Het proces waarin u, uw belangenbehartiger en de verzekeraar samen proberen tot oplossingen en een schadevergoeding te komen voor uw schade als gevolg van het ongeval.

Schadebeperkingsplicht - Ook al is er sprake van een schadevergoedingsverplichting, toch heeft het slachtoffer altijd de plicht om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent, zult u actief moeten proberen weer aan het werk te gaan (re-integreren). Als een goedkope oplossing net zo passend is als een dure oplossing, dan zal de aansprakelijke partij niet de duurste oplossing hoeven te vergoeden. Kosten die gemaakt worden om de schade te beperken kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Schadeclaim - Eis voor schadevergoeding bij de andere partij of diens verzekeraar.

Schaderegelaar - Verzekeraars schakelen soms een extern bureau in om de schade inhoudelijk te behandelen. Deze bureaus kunnen verschillende namen hanteren, zoals expertisebureau, schaderegelingskantoor en personenschade-expert.

Schaderegelingstraject - Het traject dat u ingaat als u via Enait Law schade probeert te verhalen. Dit traject start nadat we met u hebben bekeken of de aansprakelijkheid bepaald kan worden (de aansprakelijkheidscheck).

Schadestaat - Een overzicht van alle schadeposten.

Second opinion - Onafhankelijke beoordeling van een dossier van een andere belangenbehartiger. Second opinion betekent 'tweede mening'. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw dossier tot nu toe is behandeld en zich bijvoorbeeld afvraagt of uw belangenbehartiger uw dossier wel zorgvuldig en naar behoren heeft behandeld kunt u ons uw dossier voorleggen. Het kan ook zo zijn dat u twijfelt of men wel de juiste schade heeft gevorderd. In dit soort gevallen kan één van onze letselschade-experts uw dossier kosteloos beoordelen en met u de mogelijkheden en de onmogelijkheden bespreken.

Shockschade - Dit is schade, die iemand lijdt doordat hij wordt geconfronteerd met een ongeval, waarbij iemand zeer ernstig gewond raakt of overlijdt. De confrontatie moet direct bij het ongeval plaats vinden of zeer kort daarna en moet lijden tot zo ernstige psychische problemen, dat langdurige deskundige hulpverlening nodig is.

Smartengeld - Vergoeding voor alle pijn en verdriet voor de verwondingen die iemand heeft opgelopen en voor de eventuele blijvende beperkingen die hij/zij hierdoor zal blijven ondervinden. De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de aard en ernst van het letsel, de duur van een (eventuele) ziekenhuisopname, de blijvende (psychische) gevolgen van een ongeval en blijvende verminkingen of ontsieringen aan het lichaam. Ook kunnen de leeftijd en het beroep van het slachtoffer een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld. De vergoeding wordt altijd per geval vastgesteld. Hierbij wordt wel gekeken naar bedragen die eerder door rechters zijn toegekend.

Tegenpartij - De andere partij of wederpartij. In de praktijk gaat het vaak om de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Vaststellingsovereenkomst - Overeenkomst tussen slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar. Hierin worden de hoogte van de schadevergoeding en eventuele voorbehouden vastgelegd.

Verlies van Arbeidsvermogen - Dit is de term die wordt gebruikt wanneer u als gevolg van een ongeval minder inkomen kunt verdienen.

Verzekering - Bij letselschade vaak aansprakelijkheidsverzekering, casco-verzekering of rechtsbijstandsverzekering. Beide partijen hebben vaak een verzekering.

Voegen (in het strafproces) - Manier voor het slachtoffer van een misdrijf om tijdens het strafproces een schadevergoeding te vorderen van de verdachte. Deze vordering loopt mee in het proces tegen de verdachte. Het slachtoffer hoeft dus geen aparte procedure te starten.

Voorschot - Een vooruitbetaling op een later vast te stellen definitieve betaling. Voorbeelden van kosten waarvoor een voorschot kan worden gegeven zijn: huishoudelijke hulp, kinderopvang, verzorging en verpleging en (para)medische behandelingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

WA-verzekering - Dat is een wettelijk verplichte verzekering die dekking biedt voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid. De bekendste WA-verzekering is de WAM, de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen die er voor zorgt dat wanneer u een ongeval veroorzaakt, de schade van de andere partij wordt vergoed.

Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen - De WAM bepaalt dat iedereen die met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als u schade met uw eigen auto veroorzaakt, wordt de schade aan anderen door deze verzekering gedekt.