Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ALGEMENE VOORWAARDEN


Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan Enait Law verstrekken. Enait Law is de handelsnaam waaronder mr. M.F.A. Enait de rechtspraktijk uitoefent.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten


Opdracht en uitvoering:

3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer Enait Law deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

4. De cliënt stemt ermee in dat de Enait Law in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Enait Law tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Enait Law ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

8. Enait Law zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder. Enait Law zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).

9. Enait Law zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

10. Enait Law zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Enait Law neemt daartoe een inspanningsverplichting op zich en handelt daarbij naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de redelijke eisen van goed vakmanschap.


Inschakeling derden:

11. Enait Law is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen, zoals een medisch adviseur. Enait Law neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt tevoren zo veel mogelijk met opdrachtgever.

12. Enait Law is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Enait Law is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.


Declaratie/honorarium en kosten

13. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Enait Law honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 7% van het honorarium.

14. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, procureurskosten en dergelijke.

15. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Enait Law toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

16. Enait Law is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

17. Ten aanzien van het honorarium is Enait Law gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

18. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.


Betaling:

19. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

20. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

21. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

22. Indien Enait Law, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

23. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 22 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

24. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Enait Law naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken Enait Law is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Enait Law aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.


Aansprakelijkheid:

25. De aansprakelijkheid van Enait Law en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Enait Law gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico.

26. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Enait Law in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.


Derdengelden:

27. Gelden die Enait Law ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting Derdengelden Enait Law.


Archivering:

28. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Enait Law teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.


Geschillen:

29. Een geschil is aanwezig, zodra één partij verklaart dat zulks het geval is. Partijen zullen in eerste instantie persoonlijk overleg met elkaar voeren met als doel het geschil op te lossen.

30.Als het overleg niet tot een acceptabele oplossing mocht leiden, dan spreken partijen reeds nu voor alsdan af het geschil middels mediation te trachten op te lossen. De daaraan verbonden kosten zullen dan door partijen in gelijke mate worden gedragen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.


Toepasselijk recht en forumkeuze:

31. Op de overeenkomst van opdracht tussen Enait Law en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.